I. Postanowienia ogólne

 1. Organizacja nosi nazwę “Gradient”.
 2. Siedzibą koła naukowego jest Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.
 3. Koło naukowe posiada opiekunów naukowych powoływanych oraz odwoływanych przez Dziekana WETI.

II. Cele i zadania organizacji

 1. Szerzenie wiedzy na temat uczenia maszynowego wśród studentów Politechniki Gdańskiej i poza nią.
 2. Wspólne rozwijanie się w tematyce uczenia maszynowego.
 3. Nawiązywanie współpracy z polskim i zagranicznym sektorem gospodarczym.
 4. Reprezentowanie Politechniki Gdańskiej na arenie międzyuczelnianej w kraju oraz poza granicami Polski, jako istotnego miejsca nauki i rozwoju najnowszych technologii z dziedziny uczenia maszynowego.

III. Sposób nabywania i utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków, przyczyny utraty członkostwa

 1. Sposób nabywania członkostwa
  1. Członkiem może zostać każdy student oraz pracownik Politechniki Gdańskiej. Inne osoby mogą się ubiegać o przyznanie praw członka honorowego.
  2. Wniosek o członkostwo zostaje złożony w sposób ustny do członka Zarządu Koła Naukowego.
  3. Decyzję o przyjęciu członka podejmuje Zarząd Koła Naukowego (dalej nazywany również ZKN) podczas posiedzenia większością zwykłą głosów obecnych członków ZKN.
 2. Utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa
  1. Członkostwo ustaje z chwilą utraty statusu studenta lub pracownika PG.
  2. Członekkołanaukowegomożezostaćskreślonyzlistyczłonkówna skutek nie przestrzeganiem ustalonych zasad, bądź innych powodów, które Zarząd Koła Naukowego uzna za wystarczające do skreślenia członka. Decyzja o skreśleniu członka musi być uargumentowana.
  3. Decyzję o skreśleniu członka podejmuje Zarząd Koła Naukowego podczas posiedzenia większością zwykłą głosów obecnych członków ZKN.
  4. Od decyzji o skreśleniu członek może odwołać się wciągu 14 dni od poinformowania go o tej decyzji do Walnego Zgromadzenia Członków Koła Naukowego.
  5. Członek może opuścić koło naukowe dobrowolnie. Ma obowiązek zgłosić to do członka Zarządu Koła Naukowego.
 3. Prawa członków
  1. Członek koła naukowego ma prawo do uczestnictwa oraz głosowania podczas Walnego Zgromadzenia Członków Koła Naukowego.
  2. Członek koła naukowego ma prawo do korzystania ze wszystkich pomocy naukowych, w tym sprzętu komputerowego należącego do koła, po zobowiązaniu się do przestrzegania regulaminu użytkowania danej pomocy naukowej.
 4. Obowiązki członków
  1. Członek koła naukowego ma obowiązek przestrzegania ustalonych zasad.
  2. Członek koła naukowego ma obowiązek przestrzegania regulaminów pomocy naukowych w wypadku korzystania z nich.
  3. Członek koła naukowego ma obowiązek dbania o dobre imię organizacji studenckiej „Gradient” oraz Politechniki Gdańskiej.

IV.Prezes i Zarząd Koła Naukowego

 1. Sposób powoływania i odwoływania
  1. Prezes koła naukowego zostaje wybrany na Walnym Zgromadzeniu Członków Koła Naukowego większością zwykłą głosów obecnych członków, przy czym kandydaci mogą zgłaszać się do tej funkcji samodzielnie.
  2. Prezes koła naukowego może zostać odwołany na Walnym Zgromadzeniu Członków Koła Naukowego większością 2/3 głosów obecnych członków.
  3. Prezes powołuje oraz odwołuje członków Zarządu Koła Naukowego, przy czym musi ich być przynajmniej dwóch, a maksymalnie siedmiu.
  4. Kadencja prezesa trwa dwa lata, natomiast kadencja członka Zarządu Koła Naukowego trwa nie dłużej niż kadencja prezesa który go powoływał.
  5. Prezes oraz członkowie Zarządu Koła Naukowego mają prawo zrezygnować ze swojej funkcji przed upływem kadencji z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
 2. Funkcje, prawa i obowiązki
  1. Prezes koła naukowego prowadzi spotkania i tym samym pilnuje porządku spotkań. Prezes może samodzielnie wyznaczyć swojego zastępcę na konkretne spotkanie koła naukowego.
  2. Prezes jest członkiem Zarządu Koła Naukowego i podlega wszystkim ustaleniom dot. Zarządu Koła Naukowego.
  3. Zarząd Koła Naukowego pełni funkcję reprezentacyjną koła naukowego, w szczególności reprezentuje stanowisko organizacji studenckiej w rozmowach z władzami Politechniki Gdańskiej, innymi organizacjami studenckimi, organizacjami rządowymi oraz firmami.
  4. Zarząd Koła Naukowego jest organizatorem spotkań koła naukowego, w szczególności organizuje miejsce spotkań, ogłasza agendę oraz ustala przebieg spotkań.
  5. Zarząd Koła Naukowego informuje Samorząd Studencki PG o prowadzonej działalności w trybie ustalonym z samorządem oraz jest upoważniony do wnioskowania o dofinansowanie koła naukowego, czy inne wsparcie materialne koła naukowego.
  6. Prezes samodzielnie, większość Zarządu Koła Naukowego lub większość aktywnych członków koła naukowego, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Koła Naukowego. Prezes oraz Zarząd Koła Naukowego są zobowiązani zwoływać takie zgromadzenie nie rzadziej niż raz na kwartał. Informacja o Walnym Zgromadzeniu Członków Koła Naukowego musi pojawić się na oficjalnym strumieniu informacyjnym koła naukowego nie później niż tydzień przed zgromadzeniem.
  7. Zarząd Koła Naukowego informuje rektora o zmianach w statucie oraz we władzach koła naukowego dostarczając odpowiednie dokumenty do Działu Kształcenia.
  8. Zarząd Koła Naukowego z prezesem na czele jest zobowiązany do pracy w najlepszej wierze dla wszystkich członków koła naukowego.
 3. Sposób podejmowania decyzji
  1. Wszystkie decyzje Zarząd Koła Naukowego podejmuje na posiedzeniach przez głosowanie. Termin i miejsce posiedzeń członkowie zarządu ustalają między sobą. Decyzje podejmowane są większością zwykłą głosów obecnych na posiedzeniu członków ZKN, poza przypadkami kiedy regulamin wskazuje inaczej. Aby posiedzenie oraz wszystkie decyzje podjęte na tym posiedzeniu były uznane za ważne, musi uczestniczyć w nim połowa członków zarządu oraz na posiedzeniu musi być obecny prezes koła naukowego. W razie równej ilości głosów za i przeciw, decyzję podejmuje prezes.
  2. Prezes ma prawo weta. Może odrzucić dowolną decyzję Zarządu Koła Naukowego w trakcie posiedzenia. Każdy członek zarządu może zgłosić wniosek o uchylenie weta prezesa nie później niż do końca trwającego posiedzenia. Zarząd uchyla weto prezesa większością 2/3 głosów obecnych członków ZKN.

V. Walne Zgromadzenia Członków Koła Naukowego

 1. Walne zgromadzenie podejmuje decyzje większością zwykłą głosów obecnych członków na walnym zgromadzeniu, poza przypadkami kiedy regulamin wskazuje inaczej. Aby walne zgromadzenie było uznane za ważne, musi w nim uczestniczyć połowa aktywnych członków, w tym konieczna jest obecność prezesa koła naukowego. Wyjątkiem jest głosowanie dotyczące odwołania prezesa. Aby decyzja była ważna, nie musi być obecny prezes, ale musi być obecny przynajmniej jeden opiekun. O aktywności członka koła naukowego decyduje ewidencja prowadzona przez Zarząd Koła Naukowego.
 2. Walne zgromadzenie podejmuje decyzje w kwestiach niepodlegających bezpośrednio kompetencjom Zarządu Koła Naukowego oraz w kwestiach nieokreślonych bezpośrednio przez niniejszy regulamin.
 3. Kwestie poddawane pod głosowanie walnego zgromadzenia muszą pochodzić od członków Zarządu Koła Naukowego, bądź większości obecnych członków na walnym zgromadzeniu. Oznacza to, że członkowie koła naukowego aby poddać swoje stanowisko pod głosowanie, muszą uzyskać wstawiennictwo przynajmniej jednego członka zarządu lub co najmniej połowy obecnych członków na walnym zgromadzeniu.
 4. Na walnym zgromadzeniu w miarę możliwości każdy powinien zostać dopuszczony do głosu.
 5. Porządku obrad walnego zgromadzenia koła naukowego pilnuje prezes.
 6. Prezes ma prawo weta. Może odrzucić dowolną decyzję walnego zgromadzenia w trakcie obrad. Każdy członek Zarządu Koła Naukowego może zgłosić wniosek o uchylenie weta prezesa nie później niż do końca trwającego zgromadzenia. Obecni na walnym zgromadzeniu członkowie koła uchylają weto prezesa większością 2/3 głosów.

VI. Warunki i sposób samorozwiązania organizacji

 1. Koło naukowe “Gradient” może zostać rozwiązane podczas Walnego Zgromadzenia Członków Koła Naukowego poprzez większość 2/3 głosów obecnych członków.
 2. Rozwiązanie koła naukowego może poddać pod głosowanie prezes bądź co najmniej połowa składu walnego zgromadzenia.

VII. Informacje dodatkowe

 1. Prezes koła naukowego nie może odrzucić decyzji uchylania weta.
 2. Wymagane ilości głosów oraz wymagane ilości osób na poszczególnych posiedzeniach zaokrąglane są w górę.
 3. Wszystkie wątpliwości oraz kwestie sporne rozstrzyga Zarząd Koła Naukowego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, wraz z przepisami wykonawczymi i statutem uczelni.